Use of digital educational resources in teaching physics

  • G.L. Gabdullina Al Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty
  • A.T. Gabdullina Al Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty
  • A.A. Medetbekova Al Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

Abstract

The article discusses the role of digital educational resources in education and their impact on the development of society as a whole. The ways and opportunities of teaching physics based on digital resources. The importance of digital educational resources for quality education was shown. In the work it was proposed to use digital educational resources for learning section of General physics course “Electricity and magnetism” for KazNU students. Digital educational resources were developed with the help of a program Аdobe Flash Professional CS5.5. In the work considered the feasibility of monitoring and verification of learning through the test and test tasks of different formats. In the proposed digital resources the module «test» created using Аdobe flash professional CS5.5 and programmed in the language Аctionscript. It is shown that the digital learning resource can fully provide the knowledge, learning and consolidation of educational material and promote the training of qualified personnel in the field of natural Sciences.

References

1 N.А. Nazarbaev, J. Kazahstanskaya Pravda, 1-6 (2011). (in Russ).

2 J. Industryalnaya Karaganda, 199-200, 5-10 (2010). (in Russ).

3 N.I. Erofeeva, J. Narodnoje obrazovaniye, 5, 94-98 (2002). (in Russ).

4 E.S. Polat, M.Yu.Bukharkina, M.V.Moiseeva and A.Ye.Petrov Uchebnoye posobie dlya studentov pedagogicheskyh vuzov I systemy povysheniya kvalifikazii pedagogicheskyh kadrov (Мoscow: Academya, 1999), 224 p. (in Russ).

5 E.S. Yershova J. Vestnik Moscowskogo gosudarstvenogo oblastnogo universityeta. Serya: Pedagogica, No 4, 97-102 (2016). DOI: 10.18384/2310-7219-2016-4-97-102. (in Russ).

6 S.A. Holina, J. Vestnik Moscowskogo gosudarstvenogo oblastnogo universityeta. Serya: Pedagogica, 2, 140-147 (2017). DOI: 10.18384/2310-7219-2017-2-140-147. (in Russ)

7 A.P. Panfylova, Innovazionnye pedagogicheskye technology: Activnoe obuchenie: Uchebnoye posobie dlya studentov vysshyh uchebnyh zavedeny (Мoscow: Academya, 2009), 192 p. (in Russ).

8 V.A. Slastjenin, J. Nauka i shcola, 4, 50-56, (2000). (in Russ).

9 L.N. Alekseeva, Innjvazionny technology kak resurs experimenta (Moscow: Infra, 2009), 256 p. (in Russ)

10 A.V. Ryzhenkov, V.A.Dashkovsky and M.A. Vinnik, J. Vestnik Moscowskogo universityeta. Serya 20: Pedagogicheskoye obrazovanie, 1, 75-88, (2016). (in Russ).

11 V.V. Popov, Proc. of the VIIth International scientific-practical conference on university education (Penza, 10-11 April, 2003), p. 585.

12 S. Avdeeva, J. Narodnoye obrazovanye, 1, 1765-182, (2008). (in Russ).

13 N.V. Bukhanceva, Electrony resursy: technology, razrabotky i vzaimodeystvya (Volgograd: Izd-vo Volgogradskogo universiteta, 2008), 402 p., Bibliography.: pp. 369-371 (in Russ).

14 V.V. Popov Proc. of the all-Russian scientific-practical conference «Problems of education in modern Russia» (Penza, 23-24 January, 2002), p. 193.

15 M.Zh. Balabekova, Podgotovka buduchyh programmystov k razrabotke cyphrovyh obrazovatelnyh resursov v systeme nepreryvnogo professyonalnogo obrazovanya [The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of pedagogical Sciences: 13.00.08 – Theory and methods of vocational education (Almaty, 2009), 26 p.

16 Ye.Yi. Bydaibekov, S.G.Grigorev and V.V.Grinshkun, Sozdanye i ispolzovanye obrazovatelnyh electronnyh izdany i resursov: uchebno-metodicheskoye posobie dlya vuzov (Almaty: Izd-vo Kaz.NPU, 2006), 136 p. (in Russ).

17 Z h.A. Zhunisbekova, N.Sh.Abdramanova A.A.Akymbaev, M.A.Kerymbekov, B.D.Sydykhov and N.I.Koyshibayeva, International Journal of experimental education, 3-3, 279-282, (2015). (in Russ).

18 A.K. Mynbayeva and Z.M. Sadvacasova, Innovacionnye methody obuchenya ili kak ivteresno prepodavat: uchebnoe posobie (Almaty, 2009), 344 p. (in Russ).

19 I.G.Zaharova, Informationnye technology v obrazovany: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov (M.:Academya, 2005), 192 p. (in Russ).

20 B.D. Sydyhov and G.A. Mombieva, International Journal of applied and fundamental research, 2, 93-96, (2016).

21 N.V. Chiganova, S.L. Hasanova and E.M. Devyatkin, J. Sovremenye nauroemkye technology, 10-1, 108-113 (2016). (in Russ).
Published
2017-12-25
How to Cite
GABDULLINA, G.L.; GABDULLINA, A.T.; MEDETBEKOVA, A.A.. Use of digital educational resources in teaching physics. Recent Contributions to Physics (Rec.Contr.Phys.), [S.l.], v. 63, n. 4, p. 53-60, dec. 2017. ISSN 2663-2276. Available at: <https://bph.kaznu.kz/index.php/zhuzhu/article/view/562>. Date accessed: 31 oct. 2020.
Section
Methods of teaching high school physics

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.